Photography courtesy of Flickr user National Assembly for Wales

Photography courtesy of Flickr user National Assembly for Wales

At Chwarae Teg, the Wales we want by 2050, if not before, is one where women achieve and prosper. Despite progress women continue to work below their potential in low paid, part time work and face a range of barriers to entering and progressing in the workplace. Two key goals of the Future Generations Bill are to make Wales a more equal nation and to make Wales more prosperous and innovative. Ensuring that women can reach their full potential will help to achieve these goals benefiting women, families and the wider economy.

We think this can be achieved through 8 simple steps:

 1. Make Wales a world leader in modern workplace practices, building an agile Wales by encouraging employers to introduce modern workplace practices such as flexible and remote working and creating an environment in which innovative, modern workplaces can thrive
 1. Ensure that women are supported to progress by tackling the perception that part time work is less valuable than full time work, sharing best practice and case studies of successful senior level part time working, and tackling the problem of persistent low pay, making Wales a Living Wage nation
 1. Ensure that women have full access to training and skills and investigate the reasons that are preventing women who take-up in-work training from progressing in the workplace
 1. Support women who follow non-traditional career paths structurally and socially by:
 • collecting gender disaggregated data across the STEM sector and from schools and apprenticeship providers to inform policy
 • providing gender aware career support for young people and embedding gender specific training in all PGCE and Master of Education courses
 1. Ensure that women have access to infrastructure that supports them to work by:
 • investigating new models of childcare provision such as cooperatives and social enterprises
 • introducing multi-use discounts for part time workers across all public transport in Wales
 • making the roll out of high speed broadband to all regions of Wales a top priority
 1. Encourage women to set-up in business and close the gender start-up gap by:
 • embedding entrepreneurship into primary, secondary, further and higher education
 • investigating the effectiveness of micro-finance schemes
 • giving greater focus to the role of social enterprises in business advice and support as women are more likely to set up a business of this type
 1. Achieve equality of representation in public life and decision making by setting a target of 50% gender representation on boards of public bodies by 2020 and encouraging all political parties to take action to achieve greater gender balance among their candidates and elected officials
 1. Embed principles of co-production and community engagement in policy making at all levels

We can only build a Wales that is both equal and prosperous by supporting all members of society to reach their full potential. These steps will enable women to overcome the barriers that prevent them from doing this and ensure that Wales becomes a nation that is fair and sustainable.

 

Yn Chwarae Teg, mae’r Gymru yr ydym am ei chael erbyn 2050, os nad cyn hynny, yn un lle mae menywod yn cyflawni a ffynnu. Er gwaetha’r cynnydd, mae menywod yn parhau i weithio’n islaw eu potensial mewn swyddi cyflog isel, rhan-amser, ac yn wynebu amrywiaeth o rwystrau wrth ymuno â’r gweithle a datblygu ynddo. Dau o brif nodau Bil Cenedlaethau’r Dyfodol yw gwneud Cymru yn genedl fwy cyfartal a’i gwneud yn fwy ffyniannus ac arloesol. Bydd sicrhau y gall menywod gyrraedd eu potensial llawn yn helpu i gyflawni’r nodau hyn, sydd er budd menywod, teuluoedd a’r economi ehangach.

Rydym yn credu y gellir cyflawni hyn trwy 8 cam syml:

 1. Sicrhau bod Cymru ar flaen y gad o ran arferion modern yn y gweithle, gan greu Cymru hyblyg drwy annog cyflogwyr i gyflwyno arferion modern yn y gweithle fel gweithio hyblyg a gweithio o bell a chreu amgylchedd sy’n sicrhau y gall gweithleoedd modern ac arloesol ffynnu
 1. Sicrhau bod menywod yn cael cymorth i ddatblygu drwy fynd i’r afael a’r syniad bod gwaith rhan-amser yn llai gwerthfawr na gwaith llawn amser, drwy rannu arferion da ac astudiaethau achos o waith rhan-amser llwyddiannus ar lefel uwch, a mynd i’r afael â’r broblem o gyflog isel parhaus, a gwneud Cymru’n genedl Cyflog Byw
 1. Sicrhau bod gan fenywod fynediad llawn i hyfforddiant a sgiliau ac ymchwilio i’r rhesymau sy’n atal menywod sy’n hyfforddi mewn swydd rhag datblygu yn y gweithle
 1. Cynorthwyo menywod sy’n dilyn llwybrau gyrfa anhraddodiadol yn strwythuredig ac yn gymdeithasol drwy:
 • gasglu data sydd wedi’i dadgyfuno ar sail rhyw ar draws y sector STEM ac o ysgolion a darparwyr prentisiaethau er mwyn llywio polisïau
 • darparu cymorth gyrfaoedd sy’n ystyried y rhywiau ar gyfer pobl ifanc a sicrhau bod hyfforddiant sy’n benodol i’r rhywiau yn rhan annatod o holl gyrsiau TAR a Graddau Meistr mewn Addysg
 1. Sicrhau bod gan fenywod fynediad i seilwaith sy’n eu cynorthwyo i weithio drwy:
 • ymchwilio i fodelau newydd o ddarpariaeth gofal plant fel cwmnïau cydweithredol a mentrau cymdeithasol
 • cyflwyno disgowntiau amlddefnydd ar gyfer gweithwyr rhan-amser ar gyfer pob trafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru
 • mynd ati i sicrhau bod cyflwyno band eang cyflym i bob rhanbarth o Gymru yn un o’r prif flaenoriaethau
 1. Annog menywod i sefydlu busnesau a chau’r bwlch rhwng y rhywiau o ran cychwyn busnesau:
 • sicrhau bod entrepreneuriaeth yn rhan annatod o addysg gynradd, uwchradd, bellach ac  uwch
 • pwyso a mesur pa mor effeithiol yw cynlluniau microgyllid
 • rhoi mwy o bwyslais ar rôl mentrau cymdeithasol ym maes cyngor a chymorth i fusnesau gan fod menywod yn fwy tebygol o sefydlu busnes o’r math hwn
 1. Sicrhau cynrychiolaeth gyfartal mewn bywyd cyhoeddus ac wrth wneud penderfyniadau drwy osod targed o 50% o gynrychiolaeth ar sail rhyw ar fyrddau cyrff cyhoeddus erbyn 2020 ac annog pob plaid wleidyddol i gymryd camau er mwyn sicrhau gwell cydbwysedd rhwng y rhywiau ymysg eu hymgeiswyr a swyddogion etholedig
 1. Sicrhau bod egwyddorion cyd-gynhyrchu ac ymgysylltu â’r gymuned yn rhan o’r broses o wneud polisïau ar bob level

Yr unig ffordd y gallwn greu Cymru gyfartal a ffyniannus yw drwy gynorthwyo pob aelod o’r gymdeithas i wireddu eu potensial yn llawn. Bydd y camau hyn yn galluogi menywod i oresgyn y rhwystrau sy’n eu hatal rhag gwneud hyn a sicrhau y bydd Cymru yn genedl deg a chynaliadwy.

 

 

 

 

 

14363502137_03684d4766_k

On the 11th June I flew out to Malmӧ, Sweden, with 2 colleagues to attend the Nordisk Forum 2014, a conference that brought together 15,000 men and women from across the Nordic nations to call for New Action on Women’s Rights.

It was a fantastic conference with inspirational individuals and organisations joining a lively and productive discussion on what is needed to speed up the journey to achieving gender equality. From a Welsh perspective, I think there is much to be learnt from the Nordic nations to help tackle the barriers that continue to prevent women from being able to achieve and prosper, but I want to focus on a single point.

Gender equality is at the top of the political agenda in most of the Nordic nations, with dedicated government departments or government supported bodies collecting the necessary data and best practice to inform policy development. No one seemed afraid to label themselves a feminist, something which certainly does not seem to be true here in the UK.

The need for gender equality is not discussed as a sub-topic. It is firmly discussed in terms of the overall well being of society. If Wales and the UK can learn one thing from the Nordic countries it is this: Gender equality should be right at the forefront of policy development. Supporting 50% of the population to reach their full potential is good for women, their families and the economy and is vital in building a fair and sustainable society.

A moment that struck me most at the conference, and I think sums up the Nordic attitude to gender equality, was witnessing the leader of one of the main political parties in Sweden stand on stage call himself a feminist and tell the audience that if elected, he would create a gender balanced government with a feminist agenda.

The Nordic nations haven’t won the fight for gender equality. All the people that we spoke to at the conference told us about issues and barriers they are working to address in their countries, some of which they share with Wales and the UK. However, the data they have available to them and the resources that are dedicated to solving these problems will enable them to continue making much faster progress than we are making here. If we want to catch up we have to follow suit and ensure that action to tackle gender inequality is firmly at the top of the political agenda.

Angen rhoi cydraddoldeb rhywiol ar frig yr agenda yn y DU

Ar 11 Mehefin fe wnes i a 2 gydweithiwr hedfan i Malmö, Sweden i fynychu Fforwm Nordisk 2014, cynhadledd a oedd yn dwyn ynghyd 15,000 o ddynion a menywod ledled gwledydd Llychlyn er mwyn galw am Weithredu Newydd ym maes Hawliau Menywod.

Cafodd pawb yn y gynhadledd ardderchog hon eu hysbrydoli gan yr unigolion a’r sefydliadau a gyfrannodd at y drafodaeth fywiog ac adeiladol ynglŷn â’r hyn sydd angen ei wneud i gyflymu’r broses o sicrhau cydraddoldeb rhywiol. O safbwynt Cymru, rwy’n credu bod modd i ni ddysgu llawer o brofiad gwledydd Llychlyn wrth geisio dileu’r rhwystrau sy’n parhau i atal menywod rhag cyflawni a ffynnu, ond rwy’n awyddus i ganolbwyntio ar un pwynt.

Mae cydraddoldeb rhywiol ar frig yr agenda wleidyddol yn y rhan fwyaf o wledydd Llychlyn, ac mae adrannau penodol o’r llywodraeth neu gyrff a gefnogir gan y llywodraeth yn casglu’r data gofynnol a’r arferion gorau i lywio datblygiad polisi. Yn wahanol iawn i’r sefyllfa yn y DU, nid oedd y label ‘ffeminydd’ fel pe bai’n codi ofn ar neb.

Nid yw’r angen am gydraddoldeb rhywiol yn cael ei drafod fel is-bwnc. Mae’n cael ei drafod yn bendant yng nghyd-destun lles cyffredinol cymdeithas. Dyma un peth pendant y gall Cymru a’r DU ei ddysgu o wledydd Llychlyn: Mae’n rhaid rhoi blaenoriaeth i gydraddoldeb rhywiol wrth ddatblygu polisi. Mae cynorthwyo 50% o’r boblogaeth i wireddu eu potensial yn llawn yn dda i fenywod, eu teuluoedd a’r economi ac yn hanfodol er mwyn creu cymdeithas deg a chynaliadwy.

Un digwyddiad a greodd argraff fawr arna’ i ac sy’n crynhoi agwedd gwledydd Llychlyn tuag at gydraddoldeb rhywiol oedd gweld arweinydd un o brif bleidiau gwleidyddol Sweden yn sefyll ar y llwyfan a’i ddisgrifio ei hun fel ffeminydd. Aeth ymlaen i ddweud wrth y gynulleidfa y byddai’n creu llywodraeth â chydbwysedd rhwng y rhywiau ac agenda ffeministaidd pe bai’n cael ei ethol.

Nid yw gwledydd Llychlyn wedi ennill y frwydr ar gyfer cydraddoldeb rhywiol. Roedd pawb y buom yn siarad â nhw yn gweithio i oresgyn anawsterau a rhwystrau yn eu gwledydd, rhai ohonynt yn debyg i’r problemau sy’n wynebu Cymru a’r DU. Fodd bynnag, oherwydd y data sydd ar gael iddynt a’r adnoddau sy’n cael eu neilltuo i ddatrys y problemau hyn, byddan nhw’n parhau i wneud cynnydd yn gyflymach o lawer na’r DU. Os ydym am ennill tir, mae’n rhaid i ni ddilyn eu hesiampl a sicrhau bod camau gweithredu i fynd i’r afael â chydraddoldeb rhywiol ar frig yr agenda wleidyddol.

Photograph of Lesotho woman courtesy of Flickr user European Commission DG ECHO

Photograph of Lesotho woman courtesy of Flickr user European Commission DG ECHO

Guest blog by Chwarae Teg’s Christine O’Byrne who is currently working in Lesotho, Africa as part of Welsh Government’s Academi Wales programme.

The Federation of Women Lawyers (FIDA) is an organisation in Lesotho which exists to promote human rights with a view to empowering women and children.

The country has a long tradition of patriarchy with strong cultural values that make women and children vulnerable to injustice. Since 1988, FIDA has been campaigning for legal reform which has brought about a good deal of positive change.

Over the last sixteen years, legislation has been developed that ensures women in Lesotho have a right to have their own property and resources; married women are now able to directly claim a pension; and a minimum wage has been introduced for domestic workers.

As a result of the measures brought in to increase the status of women in Lesotho, the country is on target to achieve the Millennium Development Goals on gender equality.  This is not, however, a cause for celebration. Whilst it is right that we recognise the progress that has been made in Lesotho, there remain some serious issues for Basotho women that urgently need to be addressed to ensure women and girls are protected under the law and have access to equal opportunities.

The recent Chieftainship case Senate Masupha vs the Senior Resident Magistrate and others highlights some of the challenges which remain for women in Lesotho. This case seeks to award succession rights to the first born daughter of the since deceased Chief and Chieftainess of Ha ‘Mamathe, Thupa-Kubu and Joratane. The country’s constitution embeds this discrimination by legislating to protect cultural beliefs.  In this case, the belief is that a daughter cannot succeed the throne.

The rights of the wife in the case of their deceased spouse were granted protection when the Legal Capacity of Married Persons Act was introduced in 2006. So basically, it is not that a woman cannot be Chief but that where the title is handed down to the next generation, the Law states that it must be passed on to the first born son, bypassing any older sisters. When this happens, all property rights are transferred also, leaving the fortunes of the women in the family completely in the hands of their male relatives, sometimes in-laws, who often do not protect their well-being.

The landmark case of Senate Masupha was taken to the High Court (sitting as the Constitutional Court) and then the Court of Appeal recently. FIDA member lawyers made an application as friends of the court in support of Masupha to add weight to the case but the court still ruled against the claim. Now, the organisation is taking the case to the African Commission in the hope of a positive verdict. The issue is that the decision to change inheritance rights requires a change in the national constitution as there is an article which protects traditional culture and practices.

Despite ratifying the Convention for the Elimination of all forms of Violence against Women (CEDAW) in 1995, the Government of Lesotho maintains a reservation to Article 2 in relation to culture and customary practices. This article requires Governments to ensure laws and policies protect women and girls from discrimination. The refusal of the Government of Lesotho to reform the constitution to prevent discrimination against women contravenes Article 2 and the CEDAW committee has urged the state to consider withdrawing this reservation to show full commitment to ensuring equal rights for women.

Cyfreithwyr Lesotho yn codi llais dros fenywod

Blog gwadd gan Christine O’Byrne o Chwarae Teg sy’n gweithio yn Lesotho, Affrica ar hyn o bryd fel rhan o raglen Academi Wales Llywodraeth Cymru.

Sefydliad yn Lesotho yw Ffederasiwn y Cyfreithwyr Benywaidd(FIDA) sy’n hyrwyddo hawliau dynol gyda’r nod o ymrymuso menywod a phlant.

Mae gan y wlad draddodiad hir o batriarchaeth â gwerthoedd diwylliannol cryf sy’n golygu bod menywod a phlant yn agored i anghyfiawnder. Ers 1988, mae FIDA wedi bod yn ymgyrchu dros ddiwygio’r gyfraith ac mae hynny wedi llwyddo i sicrhau cryn dipyn o newid cadarnhaol.

Dros yr un mlynedd ar bymtheg diwethaf, mae deddfwriaeth wedi cael ei datblygu sy’n sicrhau bod gan fenywod yn Lesotho hawl i gael eu heiddo a’u hadnoddau eu hunain; mae menywod priod yn gallu hawlio pensiwn yn uniongyrchol bellach; ac mae isafswm cyflog wedi’i gyflwyno ar gyfer gweithwyr domestig.

O ganlyniad i’r mesurau a gyflwynwyd i gynyddu statws menywod yn Lesotho, mae’r wlad ar ben ffordd i gyflawni Nodau Datblygu’r Mileniwm ym maes cydraddoldeb rhywiol. Fodd bynnag, nid yw hyn yn rheswm i ddathlu. Er ei bod yn briodol ein bod yn cydnabod y cynnydd sydd wedi’i wneud yn Lesotho, mae rhai materion difrifol yn wynebu menywod Basotho y mae angen mynd i’r afael â nhw ar fyrder er mwyn sicrhau bod menywod a merched yn cael eu hamddiffyn o dan y gyfraith ac yn cael cyfle cyfartal.

Mae’r achos diweddar ynglŷn â’r hawl i fod yn bennaeth, sef Senate Masupha vs the Senior Resident Magistrate and others yn tystio i rai o’r heriau sy’n wynebu menywod yn Lesotho o hyd. Mae’r achos hwn yn ceisio sicrhau hawliau olyniaeth i ferch gyntaf anedig Pennaeth a Phenaethes ymadawedig Ha ‘Mamathe, Thupa-Kubu a Joratane. Mae’r gwahaniaethu hwn wedi ei wreiddio yng nghyfansoddiad y wlad mewn deddfwriaeth sy’n diogelu credoau diwylliannol. Yn yr achos hwn, y gred yw na all merch olynu i’r orsedd.

Rhoddwyd amddiffyniad i hawliau’r wraig mewn perthynas â’i phriod ymadawedig pan gyflwynwyd Deddf Cymhwysedd Cyfreithiol Personau Priod yn 2006. Felly yn y bôn, nid yw’r ddeddf yn dweud na all merch fod yn Bennaeth, ond lle bo’r teitl yn cael ei drosglwyddo o un genhedlaeth i’r nesaf, dywed y Gyfraith bod yn rhaid iddo gael ei roi i’r mab cyntaf-anedig, yn hytrach nag i unrhyw chwiorydd hŷn. Pan fydd hyn yn digwydd, caiff yr holl hawliau eiddo eu trosglwyddo hefyd, gan adael ffawd menywod y teulu yn gyfan gwbl yn nwylo eu perthnasau gwrywaidd, neu’r teulu yng nghyfraith weithiau, sy’n diystyru eu lles yn aml.

Aed ag achos hollbwysig Senate Masupha i’r Uchel Lys (yn eistedd fel y Llys Cyfansoddiadol) ac yna’n ddiweddar i’r Llys Apêl. Gwnaeth cyfreithwyr sy’n aelodau o FIDA gais fel cyfeillion y llys i gefnogi Masupha i geisio cryfhau’r achos, ond dyfarnu yn erbyn y cais wnaeth y llys er hynny. Yn awr, mae’r sefydliad yn dwyn yr achos gerbron y Comisiwn Affricanaidd yn y gobaith o gael rheithfarn gadarnhaol. Y broblem yw bod y penderfyniad i newid hawliau etifeddiaeth yn gofyn am newid yn y cyfansoddiad cenedlaethol gan fod ynddo erthygl sy’n amddiffyn diwylliant ac arferion traddodiadol.

Er gwaethaf cadarnhau’r Confensiwn ar Ddiddymu pob math o Drais yn erbyn Menywod (CEDAW) ym 1995, mae Llywodraeth Lesotho yn cynnal eithriad i Erthygl 2 sy’n ymwneud â diwylliant ac arferion traddodiadol. Mae’r erthygl hon yn ei gwneud yn ofynnol i lywodraethau sicrhau bod cyfreithiau a pholisïau yn amddiffyn menywod a merched rhag gwahaniaethu. Mae amharodrwydd Llywodraeth Lesotho i ddiwygio’r cyfansoddiad i atal gwahaniaethu yn erbyn menywod yn groes i Erthygl 2 ac mae pwyllgor CEDAW wedi ceisio cymell y wladwriaeth i ystyried cael gwared ar yr eithriad hwn er mwyn dangos ymrwymiad llawn i sicrhau hawliau cyfartal i fenywod.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 67 other followers